• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Віртуальний методичний кабінет

Вихователь-методист Чередніченко Людмила Павлівна

Освіта - повна вища педагогічна
Стаж роботи - 26 років
Графік роботи:
понеділок - 9.00-16.42
вівторок - 9.00-16.42
середа - 8.00-15.42
четвер - 10.18-18.00
пятниця - 8.00-15.42

Організація освітньої роботи в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №4 «Снігуронька» у 2018/2019 навчальному році

Закон України «Про дошкільну освіту» створив правове підґрунття для функціонування всієї системи дошкільної освіти і окреслив ключові підходи, зокрема, до організації, змісту, програмно-методичного забезпечення педагогічного процесу в дошкільному на­чальному закладі. Однією з основоположних норм закону є визнання Базового компонента дошкільної освіти тим державним стандартом, що визначає загальні вимоґи до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей дошкільного віку та умови їх досягнен­ня. У контексті Базового компонента дошкільної освіти основною проблемою є формування особистості кожної дитини, розвиток її творчої спрямованості, розкриття потенційних можливостей при збереженні дитячої субкультури. Всі питання змісту, організації педагогічного процесу мають розглядатися крізь її призму.

Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інших нормативно-правових актів.

Орієнтовно, загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні – 90 календарних днів, осінні – 5 календарних днів, зимові – 10 календарних днів, весняні – 10 календарних днів.

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів державної політики у галузі освіти. Основні завдання у 2018\2019 році - створення належних умов для отримання дітьми дошкільної освіти, забезпечення дієвості особистісно орієнтованої освітньої системи та реалізація принципів демократизації, гуманізації та індивідуалізації, інтегративності педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі.Це сприятиме своєчасному становленню і всебічному розвитку життєво компетентної особистості дитини, формуванню її фізичної і психологічної готовності до нової соціальної ролі.

Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти - Державним стандартом, виконання вимог якого є обовязковим для всіх дошкільних навчальних закладів.

Дошкільний навчальний заклад №4 "Снігуронька" у 2018/2019 році використовує в освітньому процесі комплексну програму "Українське дошкілля" (у новій редакції 2017 року)

З метою своєчасного виявлення, підтримки та розвитку природних нахилів та здібностей вихованців освітній процес організовується, спираючись на такі пріоритетні напрямки:

Забезпечити здобуття якісної дошкільної освіти на основі формування україноцентричного контенту, визначеного державними стандартами Базового компонента дошкільної освіти та чинних комплексних та парціальних освітніх програм, через створення сучасного освітнього простору, реалізацію індивідуалізації й диференціації навчання, виховання та розвитку особистості дитини дошкільного віку.

Продовжити поглиблену роботу з комунікативно - мовленнєвого розвитку дошкільників через використання різноманітних інтерактивних технологій з метою збагачення активного словникового запасу у дітей , підвищення якості мовленнєвої діяльності.

Формувати та розвивати ігрову компетенцію, формуючи разом з тим професійну орієнтацію дошкільників, засобами інноваційних технологій,ефективних методів та прийомів роботи. Сприяти формуванню у дітей суспільно-корисного досвіду, вміння використовувати теоретичні знання на практиці, розвивати здібності до творчості.

В умовах освітньої реформи Нової української школи активізувати роботу щодо питань наступності дошкільної та початкової освіти шляхом реалізації діяльнісного підходу до організації освітнього процесу.

Ефективність освітнього процесу значною мірою залежить від дотримання розпорядку дня, раціонального поєднання і чергування в ньому різноманітних форм роботи з дітьми, доцільної організації рухового, санітарно-гігієнічного режимів та інших чинників. Можливість відходити від жорсткої регламентації в побудові розпорядку дня не дає право зловживати часом, відведеним на прогулянки, сон, харчування, ігри, на користь занять, що передбачені розпорядком дня у спеціально відведені години для організованої навчально-пізнавальної діяльності і гурткової роботи.

Тривалість одного заняття:

у молодшій групі - не більше 15 хвилин;

у середній - 20 хвилин;

у старшій - 25 хвилин.

Працюємо за програмою розвитку дитини дошкільного віку

«Українське дошкілля»

Робота дитячого дошкільного закладу здійснюється на основі програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» — державного документа, який визначає цілі, завдання і зміст роботи з дітьми з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей.

«Українське дошкілля». авт.-упор. Білан О. І.Рекомендовано Міністерством освіти і науки України від 23.05.2017 № 1/11-4988).

Концептуальна ідея програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" полягає у виробленні оптимального варіанту реалізації змісту Базового компоненту дошкільної освіти; сучасних підходах до розвитку, навчання і виховання дитини раннього та дошкільного віку.

Мета даної програми - реалізація оптимального комплексу розвивальних, виховних і навчальних функцій та змістових напрямків організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6 років із поступовим ускладненням змістової наповнюванності на кожному віковому етапі, що стосується положень особистісно-зорієнтованого та ціннісного підходу.

Завдання програми розглянуті через призму Базового компонента дошкільної освіти.

Структуру програми визначають освітні лінії. У змісті програми виокремлюють розділи за віковою періодизацією: ранній вік (третій рік життя), молодший дошкільний вік (четвертий рік життя), середній дошкільний вік (пятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя), в яких подані стислі психологічні характеристики дітей, завдання розвитку, зміст і форми освітнього процесу з кожного змістового компонента. Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності дитини.

Програма побудована на принципах науковості, інтеграції, системності, комплексності, гуманізації змісту навчання та виховання. «Українське дошкілля» визначає завдання і зміст розвитку дитини віком від двох до шести років. Розгляд кожного вікового періоду розпочинається розділом «Психологічна характеристика дитини», в якому подані вікові характеристики розвитку. Це дає змогу вихователеві орієнтуватись на психологічні особливості розвитку дитини.

Свої завдання дошкільний заклад реалізує у тісній співпраці з сім’єю. Цікавим є те, що в Програму введено напрями роботи «Основи правової культури», «Духовне виховання», «Основи економічної культури».

Рівень розвитку зв’язного мовлення є показником і умовою соціальної активної особистості, а формування такого мовлення сприяє всебічному розвиткові дошкільника, особливо розвиток комунікативної діяльності. З цією метою введено напрям роботи «Мовленнєвий етикет».

У Програмі особливий акцент зроблено на завдання мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку, враховуючи обов’язковість дошкільної освіти з п’ятирічного віку.

Художньо-естетична лінія розвитку представлена такими видами роботи: читання і розповідання художніх творів, інсценування та драматизація за змістом творів художньої літератури, музика, образотворча діяльність. До переліку художніх творів уведені твори Західного регіону (І.Франко, М.Хоросницька, І.Калинець, М.Людкевич, П.Радковець, І.Радковець, Марійка Підгірянка, Олена Пчілка та ін..)

Стратегічною метою дошкільної освіти є розвиток життєвої компетенції дитини, спрямування її на творчість і самореалізацію. Провідною діяльністю дітей дошкільного віку є ігрова діяльність.

З метою охоплення дошкільною освітою всіх дітей дошкільного віку, особливо дітей п’ятирічного віку , Програму можна використовувати також для роботи з дітьми в дошкільних навчальних закладах із короткотривалим режимом перебування, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, центрах розвитку.

Кiлькiсть переглядiв: 338

Коментарi